Podmínky používání webových stránek

  • Úvodní ujednání

   Vlastníkem webových stránek FORUM LIBEREC dostupných na adrese www.forumliberec.cz je společnost NE Property BV (dále jen „společnost“), se sídlem na adrese 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3. patro, Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 34285470.

   Prohlášení o zpracování osobních údajů, které naleznete zde: Prohlášení o zpracování osobních údajů, tvoří součást těchto podmínek a obsahuje podrobný popis, jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme údaje uživatelů, kteří naše webové stránky navštěvují, a jaká práva tyto osoby ve vztahu ke svým osobním údajům mají.

   Webové stránky mohou používat pouze osoby starší 16 let, které souhlasí s těmito podmínkami.

   Vstupem na webové stránky a jejich používáním uživatel bere tyto podmínky na vědomí, případně je spolu s dalšími pravidly upravujícími používání webových stránek přijímá.

   Pokud s těmito podmínkami nebo jejich částí nesouhlasíte, tyto webové stránky dále nepoužívejte.

 • Pojmy

  • Webové stránky

   www.forumliberec.cz

   Společnost

   NE Property BV, se sídlem na adrese 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3. patro, Amsterdam, Nizozemsko, zápis v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 34285470, člen skupiny NEPI Rockcastle.

   Skupina

   Jakékoliv další subjekty ze skupiny NEPI Rockcastle. Seznam společností ze skupiny NEPI Rockcastle naleznete zde: www.nepirockcastle.com

   NEPI Rockcastle

   Společnost založená v souladu s právním řádem ostrova Man, registrační číslo: 001211V, se sídlem na adrese Lord Street, Douglas, ostrov Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

   Uživatel/é

   Jakýkoliv uživatel, který se po webových stránkách pohybuje, webové stránky si prohlíží nebo se na webové stránky přihlašuje, případně se přihlašuje k odběru newsletteru.

   Smlouva

   Znamená smlouvu uzavřenou mezi uživatelem a společností v souladu s těmito podmínkami.

   Externí partneři

   Externími partnery se rozumí partneři, jejichž jménem komunikujeme s uživateli, a které dělíme na nájemce nákupních center skupiny NEPI Rockcastle, mediální partnery, spolupracovníky a organizátory akcí.

   Úplný seznam externích partnerů [název nákupního centra] je čtvrtletně aktualizován a naleznete jej zde: - odkaz na nájemce

   Externí partneři nemají přístup k osobním údajům uživatelů, s výjimkou případů, kdy společnost k tomu získala předchozí souhlas uživatele.

   Společní partneři

   Společnosti:

   • dodavatel CRM

   • poskytovatelé služeb tvorby a údržby webových stránek

   prohlašují, že jsou společnými partnery společnosti ve smyslu ustanovení evropských nařízení a že předmět smlouvy nebo sdružení úzce souvisí s plněním závazků společnosti vůči uživatelům v souvislosti s poskytováním služeb na webových stránkách.

   Společní partneři nesou odpovědnost za plnění povinností týkajících se ochrany osobních údajů, ke kterým mají přístup nebo které obdrží od společnosti nebo jiného subjektu ze skupiny.

   Osobní údaje

   Jakékoliv informace o uživateli, které umožňují jeho přímou nebo nepřímou identifikaci, mimo jiné jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, osobní stav, počet dětí, věk dětí apod., a které uživatel poskytne za účelem účasti v kampaních, přihlášení k odběru newsletteru, zasílání oznámení a podnětů, zveřejňování materiálů nebo za jiným účelem.

   Souhlas se zpracováním osobních údajů

   Znamená jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

   Pověřenec pro ochranu osobních údajů

   Společnost a/nebo společní partneři jmenují osobu, která bude správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům provádějícím zpracování osobních údajů poskytovat informace a poradenství ohledně jejich povinností vyplývajících z právních předpisů, dohlížet na soulad s právními předpisy a pokyny správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, spolupracovat s dozorovým úřadem a působit jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů.

   Kontaktní osobu společnosti/dalších subjektů ze skupiny NEPI Rockcastle, tj. pověřence pro ochranu osobních údajů, lze kontaktovat na adrese:

   data.protection@nepirockcastle.com

 • Přístup na webové stránky

 • Uzavření smlouvy

  • Vstupem na webové stránky a jejich používáním uživatel vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s uzavřením smlouvy a těmito podmínkami, které jsou její součástí.

   K uzavření smlouvy mezi společností a uživatelem, který si přeje vytvořit účet na webových stránkách, dojde pouze za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:

   ·       Uživatel navštíví webové stránky www.forumliberec.cz.

   ·       Uživatel se důkladně seznámí s těmito podmínkami a prohlášením o zpracování osobních údajů dostupným zde: Prohlášení o zpracování osobních údajů.

   Přijetím těchto podmínek uživatel bere na vědomí, že tyto podmínky nahrazují veškerá následná nebo souběžná ujednání v dané věci. Tyto podmínky nezakládají práva třetích osob.

 • Trvání a ukončení smlouvy

  • Smlouva se považuje za uzavřenou na dobu neurčitou.

 • Používání webových stránek

  • Uživatelé nejsou oprávněni:

   ·       vstupovat na webové stránky a používat je k účelu nebo způsobem, které lze označit za zneužití poskytovaných služeb,

   ·       používat webové stránky jakýmkoliv způsobem nebo činit cokoliv, co způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo zhoršení jejich fungování, dostupnosti nebo přístupnosti,

   ·       používat webové stránky jakýmkoliv způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakoukoliv nezákonnou, podvodnou nebo škodlivou činností,

   ·       používat webové stránky pro kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání, publikování nebo šíření jakéhokoliv materiálu, který obsahuje spyware, počítačové viry, trojské koně, počítačové červy nebo jiný škodlivý počítačový software, nebo s tímto materiálem souvisí,

   ·       provádět jakékoliv systematické nebo automatizované shromažďování údajů (včetně mimo jiné vyhledávání a sběru údajů) o webových stránkách nebo v souvislosti s nimi bez předchozího písemného souhlasu společnosti,

   ·       používat údaje shromážděné z webových stránek pro účely jakéhokoliv přímého nebo nepřímého marketingu, včetně mimo jiné k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, telemarketingu či poštou,

   ·       používat údaje získané z webových stránek ke kontaktování fyzických a právnických osob nebo jiných entit a subjektů.

 • Zpracování osobních údajů

  • Obecným právním předpisem upravujícím oblast ochrany osobních údajů na území Evropské unie je obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (dále jen „nařízení GDPR“).

   Webové stránky www.forumliberec.cz používají soubory cookies. Podrobné informace o osobních údajích shromážděných pomocí souborů cookies naleznete v Pravidlech používání souborů cookies dostupných zde: Pravidla používání souborů cookies.

   Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když na webové stránky vstupujete a používáte je a/nebo se prostřednictvím webových stránek registrujete do akcí pořádaných společností, včetně toho, jak můžete svůj souhlas odvolat, naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů dostupném zde: Prohlášení o zpracování osobních údajů.

 • Duševní vlastnictví

  • Společnost respektuje práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a vyžaduje, aby uživatelé jednali v souladu s veškerými právy k duševnímu vlastnictví společnosti nebo třetích osob.

   Obsah a grafika webových stránek, včetně mimo jiné celého textového kontextu, technických zdrojů všech stávajících a budoucích služeb a zařízení, je majetkem společnosti, případně jejích obchodních partnerů. Jsou chráněny právem autorským, právem průmyslového vlastnictví a dalšími právními předpisy a úmluvami. Společnost nenese žádnou odpovědnost za věrohodnost prohlášení o právech k duševnímu vlastnictví obchodních partnerů, které jsou na webových stránkách zveřejněny se souhlasem těchto obchodních partnerů. Obsahují-li webové stránky konkrétní odkazy na obchodní partnery společnosti, ať už se jedná o jejich práva k duševnímu vlastnictví nebo jejich předmět činnosti, zejména pak odkazy na jejich marketingové kampaně, produkty a služby, ceny apod., společnost nenese žádnou odpovědnost za správnost a zákonnost těchto informací zpřístupněných obchodními partnery, přičemž plnou právní odpovědnost za daný obsah nesou předmětní obchodní partneři.

   Používáním některých specifických nástrojů webových stránek uživatelé, je-li tak stanoveno, postupují společnosti svá práva k duševnímu vlastnictví, včetně mimo jiné k textům zveřejněným na webových stránkách a souborům nahraným na webové stránky.

   Uživatelé jsou povinni dodržovat veškerá práva k duševnímu vlastnictví společnosti i jejích obchodních partnerů promovaných na webových stránkách, a to způsobem stanoveným platnými právními předpisy. Uživatelům je zakázáno používat jakákoliv vyobrazení, ochranné známky nebo označení společnosti nebo třetích stran bez předchozího písemného souhlasu oprávněných vlastníků.

   Uživatel je oprávněn si obsah webových stránek prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro osobní potřebu, s výhradou níže uvedených omezení nebo jiných ustanovení těchto podmínek. Jakékoliv použití obsahu pro jinou než osobní potřebu je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti a s uvedením zdroje informací.

   Uživatel není v tomto ohledu oprávněn:

   • opětovně publikovat materiály z webových stránek (a to i na jiných webových stránkách),

   ·       přenechat za úplatu nebo pronajmout materiály z webových stránek nebo k nim udělit podlicenci třetí osobě,

   ·       veřejně prezentovat jakékoliv materiály z webových stránek,

   • reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat nebo používat materiály z webových stránek pro marketingové účely,

   • dále šířit materiály z webových stránek, s výjimkou obsahu, který je konkrétně nebo výslovně určen k dalšímu šíření.

   Žádosti o použití obsahu webových stránek pro jiné než osobní účely lze zasílat poštou na adresu Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bukurešť, Sektor 1 – k rukám NEPI Rockcastle nebo e-mailem na adresu info@forumliberec.cz.  

   Tyto podmínky nezakládají uživatelům žádná práva ani nároky k webovým stránkám, obsahu vlastněnému jinými osobami a zveřejněnému na webových stránkách, ochranným známkám, označením nebo jiným právům k duševnímu vlastnictví společnosti.

   Společnost, s cílem zpříjemnit uživatelům používání webových stránek, umožňuje uživatelům zasílat podněty a připomínky, aniž by však byla vůči uživatelům zavázána k těmto podnětům nebo připomínkám přihlédnout.

   Podněty a návrhy lze zasílat poštou na adresu Calea Floreasca 169 A, Cladirea A, Etaj 5, Bukurešť, Sektor 1 – k rukám NEPI Rockcastle nebo e-mailem na adresu info@forumliberec.cz.  

 • Vzdání se a přechod práv

  • Neuplatnění nebo odklad v uplatnění jakéhokoliv práva ze strany společnosti nebude považováno za vzdání se tohoto práva či jeho uplatnění.

   Bude-li některé z ujednání těchto podmínek shledáno neplatným nebo neúčinným, platnost a účinnost zbývajících ustanovení tím nebude dotčena a tato zbývající ustanovení budou vykládána v rozsahu stanoveném zákonem.

   Neplatné nebo neúčinné ujednání bude v takovém případě nahrazeno jiným právně přijatelným ujednáním, které bude nejbližší původnímu účelu společnosti. Totéž platí i pro opomenutí.

   Uživatel není oprávněn postoupit svá práva vyplývající z těchto podmínek, ani jejich část, třetí osobě.

   Společnost je oprávněna postoupit svá práva kterékoliv ze svých dceřiných společností nebo kterémukoliv jinému subjektu ze skupiny NEPI Rockcastle nebo kterémukoliv právnímu nástupci vlastníka webových stránek.

 • Omezení odpovědnosti

  • Společnost poskytuje webové stránky „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ a „DLE DOSTUPNOSTI“, bez jakýchkoliv výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk, A ODMÍTÁ I VEŠKERÉ ZÁRUKY, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI POTŘEBU. SPOLEČNOST NEZARUČUJE, ŽE VÝSLEDKY, KTERÝCH POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK LZE DOSÁHNOUT, BUDOU ÚČINNÉ, SPOLEHLIVÉ NEBO PŘESNÉ NEBO ŽE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY UŽIVATELE.

   Společnost negarantuje stálou dostupnost webových stránek.

   V případě nutnosti provedení údržby, kdy jsou webové stránky z důvodu údržby nedostupné, bude společnost uživatele navštěvujícího webové stránky o této skutečnosti informovat.

   Společnost nenese odpovědnost za výpadky internetu/sítě, zejména za výpadky, kvůli kterým nelze webové stránky navštívit v důsledku technických nebo jiných poruch mimo kontrolu společnosti, např. z důvodu zásahu vyšší moci, zavinění třetích stran apod.

   Společnost nenese odpovědnost za nepřesné a/nebo nepravdivé osobní údaje poskytnuté uživatelem, zejména za údaje, které poskytly nezletilé osoby, aby vytvořily dojem, že dovršily minimální požadovaný věk 16 let pro vytvoření účtu na webových stránkách.

   Uživatel bere na vědomí, že společnost nemá žádnou kontrolu a žádnou povinnost jednat, jde-li o:

   • obsah třetích stran, ke kterému má uživatel přístup prostřednictvím webových stránek,

   ·       účinek obsahu na uživatele, ke kterému má uživatel přístup prostřednictvím webových stránek,

   ·       interpretaci nebo používání obsahu webových stránek ze strany uživatele,

   ·       jednání, která uživatel učiní po přístupu k obsahu webových stránek,

   ·       obsah nebo přesnost, zajištění dodržování autorských práv, zákonnost nebo kultivovanost materiálu/informací zveřejněných na odkazovaných stránkách, prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů a všeobecné podmínky uvedených stránek; doporučujeme se předem seznámit s podmínkami shromažďování osobních údajů a souvisejícími informacemi; zde uvedené podmínky se vztahují pouze na údaje shromažďované na těchto webových stránkách,

   ·       škody způsobené chybami, nepřesnostmi nebo neaktuálními informacemi zveřejněnými na webových stránkách a pocházejícími z externích zdrojů,

   ·       škody vzniklé v důsledku poruchy webových stránek nebo nefunkčnosti konkrétních odkazů zveřejněných na webových stránkách, přičemž

   o             společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv nepřímou, specifickou nebo nahodilou škodu vzniklou v důsledku používání nebo nemožnosti používání webových stránek.

   ·       Uživatel bere na vědomí, že produkty nebo akce zveřejněné na webových stránkách nepatří společnosti, ale jejím obchodním partnerům, a že zobrazené ceny mají informativní charakter a mohou být změněny bez předchozího upozornění, za což společnost nenese žádnou právní odpovědnost. Prezentace zobrazené na webových stránkách k produktům, službám a propagačním akcím prezentovaným na webových stránkách patří výhradně obchodním partnerům, kteří ze zákona nesou plnou odpovědnost za poskytované informace.

   • Uživatel bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody, náklady, nároky, výdaje nebo jiné nároky z odpovědnosti k náhradě škody vzniklé přímým porušením těchto podmínek.

   • Uživatel bere na vědomí, že dojde-li k chybnému zobrazení cen nebo jiných údajů o produktech/akcích obchodních partnerů společnosti, společnost si vyhrazuje právo informaci zobrazenou na webových stránkách upravit, přičemž v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

   • Uživatel bere na vědomí, že vyobrazení produktů na webových stránkách jsou ilustrativní a že produkty dodávané nákupními centry společnosti se mohou lišit, a to co do podoby nebo v důsledku změn vlastností a designu, přičemž společnosti v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

   • Společnost zaručuje optimální fungování webových stránek pouze při použití prohlížeče Internet Explorer verze 9 (a vyšší), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 • Rozhodné právo

  • Tyto podmínky se se řídí a vykládají v souladu s právním řádem Rumunské republiky.

   Případné spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami budou přednostně řešeny smírnou cestou, a to do 15 pracovních dnů od písemné výzvy uživatele. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu v Rumunské republice.

   Spotřebitelé se nemohou vzdát svých zákonných práv. Jakákoliv smluvní ujednání, která spotřebitelům jejich práva vyplývající ze zákona odejímají nebo je na nich omezují, nemají vůči spotřebitelům právní účinek.

 • Změny a úpravy podmínek

  • Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne [datum poslední úpravy podmínek].

   Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit.

   Uživatelům se doporučuje při každé návštěvě webových stránek zkontrolovat příslušnou část podmínek, zda v nich nedošlo ke změnám.

   Případné dotazy ke zde uvedeným informacím zasílejte na adresu data.protection@nepirockcastle.com.

   V případě, že změna/doplnění podmínek bude znamenat zásah do práv uživatele, společnost bude uživatele informovat prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou u jeho účtu.

   Pokračováním v používání webových stránek po provedení úprav a změn uživatel potvrzuje, že provedené úpravy a změny přijímá a souhlasí s nimi.

   V PŘÍPADĚ NESOUHLASU S TĚMITO PODMÍNKAMI, VČETNĚ JEJICH ZMĚN A/NEBO DODATKŮ, JE UŽIVATEL POVINEN PŘESTAT WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT.

Navigovat